studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

landschap| duurzaam |strategie

landschapsstrategie M4H

in opdracht voor het Havenbedrijf

ism met Marit Janse

in dienstverband van gemeente rotterdam

status studie 2014

merwe vierhavens (M4H) | rotterdam

De ingrediënten van het oorspronkelijke rivier- en havenlandschap vormt de natuurlijke én culturele identiteit in de transformatie van haven naar stad.

De ontwikkeling van M4H in het buitendijkse rivierenlandschap vraagt om een toekomst analyse die de ruimtelijke opgave in beeld brengt. De kracht van M4H wordt gevormd door het authentieke havenlandschap van begin 19e eeuw en door het oorspronkelijke rivierlandschap waarin de havens gegraven zijn. Beide landschapstypen vormen de identiteit van M4H en daarmee de condities voor transformatie.

 

De ingrediënten van het oorspronkelijke rivier- en havenlandschap vormt de natuurlijke én culturele identiteit in de transformatie van haven naar stad. De plotsgewijze aanpak, met flexibele bouwstenen die programmatisch kunnen veranderen, vragen om enerzijds een ruimtelijk raamwerk die richting geeft aan de openbare ruimte en anderzijds

om handelingsperspectieven hoe we een veerkrachtige stad kunnen maken. De 4 landschapsprincipes geven de handelingsperspectieven aan hoe we landschap als imagodrager inzetten in de transformatie en met een sterke identiteit en een goed vestigingsklimaat.

 

1 Veraangenamen van de leefomgeving, zoals toegankelijke kades.

2 Benutten van de historische identiteit

3 Behouden van robuust landschap en kavelverdeling.

4 Eerst zorgen voor een bruikbare ruimte dan voor een ingerichte ruimte.

 

In de geleidelijke transitie van haven naar een gemengd stedelijk gebied is tijd en programma de onzekere factor die daarom onderdeel moet worden van de strategie. De landschapsstrategie gaat daarom uit van een flexibel raamwerk die aanpasbaar is aan verschillende invullingen. Het raamwerk gaat daarom uit van 3 stappen; ruimte reserveren, bruikbare ruimte en dan ingerichte ruimte.

 

Het landschappelijk raamwerk bestaat uit 2 dijkparken, het Dakpark en de Marconistrip met publieke functies op de voormalige rangeerterreinen en het rivierpark op de kop aan het eind van de Keileweg. Hier wordt de rivier

als recreatielandschap bereikbaar voor bewoners en gebruikers van het gebied door de doorgaande route langs de rivier. De oorspronkelijke relatie tussen haven- en stad wordt door de kamstructuur van groene havenstraten hersteld. Een fijnmazig en aangenaam groen netwerk tussen de parken, ontwikkellocaties / terreinen en de openbare kades van en naar de stedelijke omgeving is van groot belang voor fiets- en voetgangers. In de havenbekkens kunnen door verondieping groene oevers ontstaan waardoor ook hier een hoge verblijfskwaliteit ontstaat. Het

opwaarderen van de basiskwaliteit van de openbare ruimte zoals verharding, verlichting, bewegwijzering verbetert de uitstraling en verblijfskwaliteit van het gebied. Op een aantal plekken tonen specifiek ontworpen meubilair de uitzonderlijke kwaliteiten van het M4H gebied