studio mars laboratorium voor ruimtelijk ontwerp

ecologie | branding | landschapsanalyse | GIS

soort: natuurkaart Rotterdam

ism met: Kees van Oorschot

in dienstverband van gemeente rotterdam

satus : vastgestelde visie 2014

natuurkaart | rotterdam

bestaande natuur en kansen voor ecologische verbindingen met meer leefruimte en verspreidingsmogelijkheden voor kwetsbare planten en dieren.

Door het verbeteren van natuurlijke, ecologische verbindingen zijn er meer mogelijkheden voor planten en dieren in de stad om met hun soortgenoten buiten de stad in contact te komen.  De veerkracht van het eco-systeem wordt vergroot in de stad  doordat kerngebieden met elkaar worden verbonden.

Dit is het hoofddoel van de ecologische structuur van de stad. De natuurkaart maakt de bestaande kerngebieden en verbindingen inzichtelijk en geeft aan waar ontbrekende schakels zijn en de potenties tot uitbreiden. De kaart is mederichtinggevend bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Met data van de tellingen uit GIS kan er een verwachtingenkaart gemaakt worden naar leefgebieden en doelsoorten. Door deze data samen met de landschappelijke en doorgaande waterstructuren te combineren met de gebiedsanalyse , resulteert het uiteindelijk in de natuurkaart. Zowel op stadsbreed als op overstijgend niveau.

 

Op basis van stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, bebouwingskenmerken, verhouding tussen privé en openbaar groen kunnen wijken in Rotterdam getypeerd en geclusterd worden. Er is een sterke relatie tussen de stedenbouwkundige structuur en de woningbouwtypen (en dus de periode waarin de wijken ontwikkeld zijn) en de kansen voor de natuur. In bepaalde wijken zijn er ruime groenzones waarin bomen en heesters tot ontwikkeling kunnen komen. In andere

wijken is er juist weer weinig openbaar groen, maar zijn er ruime binnenterreinen of grote tuinen. Dit levert een verdiepingsslag op met wijktypologieën  en maatregelen/kansen hier. Met de mogelijkheid om voor ieder deelgebied een eigen natuurkaart te maken

 

Dit onderzoek is beschikbaar via een website met informatie en een interactieve kaart voor iedereen.

1

2

pagina's